19 มีนาคม 2563 08:30-16:00 น. | การใช้โปรแกรม EndNote X9

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม
 - โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library
 - สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม
 - สามารถจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้ง การ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word

 - โปรแกรม EndNote สามารถใช้งาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac

 

  วิทยากร โดยคุณจิรวัฒน์  พรหมพร (Head of Academic e-Resource Support, Book Promotion and Service Co.Ltd)
  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง

วิทยากร : ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร

จำนวนที่รับ | 2/30